JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1          A Caramoonnal jobb elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Mogyi Kft. székhely: 6448 Csávoly, Petőfi Sándor u. 29.; cégjegyzékszám: 03-09-110186; a továbbiakban: Szervező).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a DeepInsight Kft. (székhely: 1122 Budapest, Hajnóczy József utca 11., adószám: 10516771-2-41) (a továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.

 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1          A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, továbbá saját Instagram profillal (a továbbiakban: „Instagram profil”) rendelkező magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

 

 

 

2.1.1.      Saját, nyilvános Instagram oldalán megfelelő megjelölésekkel (hashtaggel – vagyis #caramoonnaljobb) saját maga által készített egy vagy több képet, videót posztol, melyen a Caramoon popcorn látható (a továbbiakban: „Pályázat”), továbbá követi (follow) a Caramoon Instagram oldalát (https://www.instagram.com/caramoon.mogyi/).

 

 

 

2.1.2.      A kép(ek) posztolásával egyben (i) elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”), valamint az Instagram által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, (ii) hozzájárul, hogy a Pályázat keretében feltöltött képeket a Szervező bármilyen módon és díjmentesen felhasználja a közösségi média csatornáin és a www.caramoon.hu weboldalon.

 

2.2.         A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható. Egy Játékos korlátlan számú Pályázat beküldésére jogosult, és több Pályázat beküldése esetén az összes érvényes Pályázattal részt vehet a Játékban, valamint a nyereménysorsoláson, azonban maximum 1 (egy) nyereményre jogosult.

 

2.3.         A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Lebonyolító dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

 

2.4.         A Játékosok az Instagram regisztráció során megadott és a Játékban történő részvételük során a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Instagram profil törlése, stb.) Szervezőt, valamint a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

2.5.         Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

 

2.6.         Szervező a nem valós adatokkal részt vevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

 

2.7.         Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját Instagram profiljukon keresztül küldenek be a Játékba, továbbá amely Pályázatok megfelelnek a 4.2. pontban foglaltaknak. Ha a Játékos nem saját maga által regisztrált Instagram profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók, Instagram profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

 

2.8.         A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívül álló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

2.9.         A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékosok bármely okból nem felelnek meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

 

2.10.       A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Instagram profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Instagram profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

 

2.11        A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) alkohol/kábítószer/cigaretta fogyasztására utalnak, (vi) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől „idegen” feliratot tartalmaznak, (vii) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (viii) reklám értékűek, (ix) a Szervező jó hírnevét sértik, (x) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy egyéb jogát, (xi) jogsértők. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Ha személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékost a Játékból vagy a Rajongói oldalról kizárja.

 

A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2019. május 13. napján 8 óra 00 perctől 2019. június 3. napján éjfélig tart.

 

A JÁTÉK MENETE, SORSOLÁS, NYERTES PÁLYÁZATOK, NYEREMÉNYEK

4.1.         A Játékosok feladata a következő:

 

(i) A játékos tegyen közzé saját, nyilvános Instagram oldalán egy általa készített képet vagy videót, melyen látható a Caramoon popcorn.

 

(ii) a kép mellett ossza meg az #caramoonnaljobb hashtaget.

 

A Játékos Instagram oldalának valósnak és publikusnak kell lenni ahhoz, hogy a feltöltött képei megtalálhatóak legyenek.

 

Az a Játékos vehet részt a sorsoláson, aki legalább egy érvényes Pályázatot beküld. A játék időtartamán kívül beküldött Pályázatok nem kerülnek figyelembevételre a sorsolásnál.

 

4.2.         A nyeremények a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolás útján kerülnek kiosztásra.

 

Szervező a sorsoláson összesen 4 (négy) db tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertes a pályázatok kisorsolásának sorrendjében válik jogosulttá a nyereményre az 5. pontban írtak szerint, ha az előtte álló nyertes Pályázatok bármely okból érvénytelenek vagy a nyertesek valamelyike a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

 

A sorsolások időpontjai:

 

A játék sorsolása 2019. június 4-én reggel 10-kor, véletlenszerű gépi sorsolással történik. (https://www.random.org)

 

 

A sorsolás helyszíne: a Lebonyolító székhelye (cím: 1122 Budapest, Hajnóczy József utca 11.).

 

4.5.         Nyeremény: A Játékban kisorsolásra kerülnek az alábbi nyeremények:

 

(i) összesen 1 (egy) Samsung Gear Sport okosóra (kék), valamint 3 db Caramoon Partybox csomag (melynek tartalma 4 db 140 g-os vajkaramellás Caramoon, 4 db 140 g-os mogyorós Caramoon, 4 db 70 g-os kókuszos Caramoon)

 

4.6.         A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

 

NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREM ÉNY ÁTADÁSA

5.1.         A Szervező a 4.5 pont (i) pontjában meghatározott nyeremények esetén a nyertes Játékosokat privát Instagram üzenetben (a továbbiakban: ”Értesítés”) értesíti. A nyertes Játékos a Nyeremény átvételének feltételeként köteles az Értesítést legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolni a Rajongói oldalnak küldött Instagram privát üzenetben és a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (teljes név, életkor, e-mail cím, telefonszám) pontosan megadni. A Lebonyolító a visszaigazolást követően 3 munkanapon belül tisztázza a nyertes Játékossal a Nyeremény átvételének pontos menetét. Ha a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki.

 

5.2.         A Nyereményt a nyertes, illetve a tartaléknyertes Játékos által megadott címre juttatja el a Szervező nevében a Lebonyolító a visszaigazolást követő 1 héten belül. A Szervező a Nyeremény igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

 

5.3.         A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

A Játékkal kapcsolatos adatkezelésre a Szervező http://www.caramoon.hu/adatvedelmi-nyilatkozat linken elérhető adatvédelmi tájékoztatója, valamint az „Adatkezelési hozzájárulás és tájékoztatás a „http://www.caramoon.hu/adatvedelmi-nyilatkozat” oldalban belefoglaltak szerint kerül sor.

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1          A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező, illetve Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

8.3.         A Szervező, a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.instagram.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

 

8.4.         Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Instagram profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

 

8.5.         Ha a Játékos a Pályázat beküldése (posztolás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

8.6.         Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

 

8.7.         A Játékos az Instagram promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy az instagram.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált az Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagramhoz. Az adatszolgáltatás nem az Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.

 

8.8.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A Játékkal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

 

 

 

Budapest, 2019. május 13.

Módosítva: Budapest 2019. május 27.

 

 

 

 

 

Szervező